MaFFuture.com – МАТЕМАТИКА ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Дата:

На 18.06.2020 г. в НПГ по КТС, гр. Правец дистанционно бе представена заключителната част на дейността на Клуб по интереси „MaFFuture“ с ръководител Ивета Манолова и 15 ученици от курс 171 – Иван Атанасов, Валентина Максимова, Венислав Георгиев, Станислав Момчилов; курс 172 – Димитър Гатешки, Марио Тодоров; курс 175 – Божен Ценов, Димитър Димитров; курс 181 – Боян Борисов, Василена Милчова, Денис Иванов, Димитър Димитров, Мирослав Котларов, Радостин Динов, Янко Кабранов. Представени бяха лога, брошури с формули, както и персонално изработени тематични сайтове на всички участници.

Инициативата е по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цел на обучението бе повишаване дигиталната компетентност и умения на учениците в съответствие с Европейската Дигитална Рамка за ниво “самостоятелно ниво на владеене на дигитални умения”. Очаквани резултати – използване на дигитални инструменти за сътрудничество; модифициране на сложно цифрово мултимедийно съдържание; създаване на математически Уеб Сайт с WordPress.

MaFFuture.com е финалният проект на клуба. Идеята, по думите на всички, е сайтът да продължи да се развива и в бъдеще като основен приоритет в помощ на учениците в обучението по математика. Предстои и вграждане на Moodle, както и още нови теми. „Определено смятам, че за това време и ограничени възможности в ситуацията на дистанционно обучение, се получи страхотно и всеки даде всичко от себе си, за да се случи. Всички идеи до момента сме приложили по най-добрия начин.“ – каза в заключение Валентина Максимова.

На 30.06.2020 г. всички участници получиха удостоверения за успешно завършено обучение по ключови дигитални умения за самостоятелно ниво на дигитални компетентности.